dsmyt.gr

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Κατασκευή και Υποστήριξη Ιστοσελίδας WEBGRECO

8:00 - 15:00

Ώρες Επικοινωνίας Καθημερινά

2251028432

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

ΚΥΑ για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΠΑΝ

Δ.Σ.ΜΥΤ. > Ενημέρωση  > Ανακοινώσεις  > ΚΥΑ για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΠΑΝ

ΚΥΑ για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΠΑΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β’ 3015/8.7.2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 28242/6.7.2021 “Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου”.

Σημειώνουμε ότι η άνω Πράξη υλοποιείται μετά από παρέμβαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την δε επίσπευση της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ ζήτησε κατ’ επανάληψη, και πρόσφατα, η Ολομέλεια   από τον Υπουργό Δικαιοσύνης  (βλ. το από 1.7.2021 Δελτίο Τύπου εδώ).

1. Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος
• Ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων αποφοίτων Νομικών Σχολών θα είναι 2.400
• Οι ασκούμενοι θα κατανεμηθούν στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας (βάσει μοριοδότησης).
• Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.
• Η αμοιβή της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € μηνιαίως. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος που θα καταβάλλεται κάθε μήνα.
• Το ωράριο πρακτικής άσκησης των ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες ορίζεται από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
• Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί έως και το 2023.

2. Τρόπος επιλογής των ασκούμενων δικηγόρων σε φορέα υποδοχής (Δικαστήριο/Εισαγγελία)
• Επιλέξιμοι ασκούμενοι Δικηγόροι είναι οι απόφοιτοι Νομικής Σχολής της Ημεδαπής ή απόφοιτοι Νομικών Σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο Νομικής και δεν έχουν ξεκινήσει την πρακτική άσκηση.
• Ο τρόπος συμμετοχής και επιλογής των ασκούμενων Δικηγόρων θα πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
• Η επιλογή των ασκούμενων Δικηγόρων θα γίνει με μοριοδότηση

3. Κριτήρια Μοριοδότησης

• AΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βαθμός πτυχίου: 5.00 – 8.49: Βαθμός Πτυχίου * 1,5 μόριο
> 8.50: Βαθμός * 3,5 μόρια

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αριθμός τέκνων του ιδίου: Αριθμός Τέκνων * 5 μόρια (ανά τέκνο) με μέγιστη δυνατή μοριοδότηση τα 25 μόρια
Αναπηρία: Υποψήφιος ή συγγενής πρώτου βαθμού (τέκνο ή γονέας ή σύζυγος) με ποσοστό αναπηρίας ≥ 50% λαμβάνει τα εξής μόρια: 50-70% αναπηρία = 50 μόρια 71% και πάνω ποσοστό αναπηρίας=75 μόρια

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.): Υποψήφιος – δικαιούχος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) λαμβάνει 20 μόρια

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα προκύψει αυτόματα πίνακας στον οποίο θα κατατάσσονται όλοι οι απόφοιτοι νομικών σχολών που είναι υποψήφιοι ωφελούμενοι Πρακτικής Άσκησης της Περιόδου υποβολής αιτήσεων. Με βάση την μοριοδότηση των υποψηφίων και τις δηλώσεις τους για τη σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στους οποίους θέλουν να διεξάγουν την Πρακτική τους Άσκηση, πραγματοποιείται η αντιστοίχιση των θέσεων άσκησης.

4. Δικαιολογητικά
Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στο πληροφοριακό σύστημα τα κάτωθι έγγραφα:
α) Έγγραφο ανακήρυξης πτυχιούχου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
β) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) σε περίπτωση αναπηρίας του ίδιου του υποψηφίου.
γ) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου ή γονέα ή συζύγου.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικου τέκνου) με έκδοση τους έξι (6) τελευταίους μήνες από την υποβολή της αίτησης.
ε) Βεβαίωση λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης με έκδοση τους έξι (6) τελευταίους μήνες από την υποβολή της αίτησης σε περίπτωση υποψηφίου που είναι ΚΕΑ.
Προκειμένου για την υποβολή αίτησης για θέση Πρακτικής άσκησης, υποχρεούνται να έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (portal.olomeleia.gr) όλα τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων.

5. Επιλογή και τοποθέτηση των υποψηφίων

– Συγκροτείται πίνακας με τους επιλεχθέντες υποψήφιους ασκούμενους Δικηγόρους (με αριθμό αίτησης) -με βάση τη μοριοδότηση και τις επιλογές των υποψηφίων- ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
– Γίνεται ενημέρωση των επιτυχόντων με προσωποποιημένο έγγραφο σε μορφή ενημερωτικής επιστολής μέσω του πληροφοριακού συστήματος και με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όταν απαιτηθεί.
– Ακολουθεί η διαδικασία των ενστάσεων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην δημοσιευθείσα ΥΑ.
– Δημοσιεύονται τα τελικά αποτελέσματα για τα οποία ενημερώνονται οι επιλεχθέντες υποψήφιοι.
– Οι επιλεχθέντες ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και εφόσον απαιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και τηλεφωνικά. Κατά την επικοινωνία ο υποψήφιος ενημερώνεται για τον φορέα τοποθέτησής του και για την ημερομηνία πρώτης παρουσίας κατά την οποία θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.
– Το πληροφοριακό σύστημα λαμβάνει υπόψη τη μοριοδότηση και τη δήλωση των θέσεων προτίμησης των υποψηφίων και παράγει τον πίνακα τοποθέτησης των ασκούμενων Δικηγόρων στους φορείς υποδοχείς Πρακτικής Άσκησής τους.

6. Διαδικασία τοποθέτησης σε θέση Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου
– Για την τοποθέτηση σε θέση Πρακτικής Άσκησής του ο ασκούμενος Δικηγόρος, κατά την πρώτη παρουσία του στο φορέα υποδοχής, υπογράφει τη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής άσκησης για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, τις υποχρεώσεις του και τους κανόνες λειτουργίας του φορέα (ωράριο, οργανόγραμμα εργασίας κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η έναρξη άσκησης γίνεται με την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης. Από αυτή τη μέρα θα αρχίζει η καταβολή της αμοιβής του και η ασφάλιση του.
– Αντίγραφο της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης σε μορφή pdf αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον Φορέα Υποδοχής-Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκει ο ασκούμενος Δικηγόρος, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης θα περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) τον τρόπο και τον τόπο παροχής της απασχόλησης, την έδρα ή τη διεύθυνση του φορέα υποδοχής, γ) τον χρόνο της πρακτικής άσκησης και δ) τον τρόπο καταβολής και το ύψος της αμοιβής της πρακτικής άσκησης.
Η σύμβαση Πρακτικής Άσκησης αποτελεί τριμερή σύμβαση που υπογράφεται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Ασκούμενο Δικηγόρο και τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Φορέα υποδοχής.
Η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ούτε διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

7. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιδοτούμενων ασκούμενων Δικηγόρων σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες
• Οι ασκούμενοι Δικηγόροι τοποθετούνται στις οργανικές μονάδες (τμήματα, γραμματείες κ.λπ.) του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας προς υποβοήθηση του έργου τους, με απόφαση του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου ή της οικείας Εισαγγελίας.
• Το ωράριο πρακτικής άσκησης των ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες ορίζεται από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
• Κάθε ασκούμενος Δικηγόρος υποχρεούται να υπογράφει καθημερινώς το παρουσιολόγιο που θα του δίδεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 3015/8.7.2021.

(πηγή: www.dsa.gr)

0_kya-askisi-dikigoroi